کمیته وضعیت بیخیال جریمه نمی شود !

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

کمیته وضعیت بیخیال جریمه نمی شود !
به گزارش تپش 3:

 کمیته وضعیت آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه به شرح زیر صادر کرد: 

* با توجه به شکایت بابک حاج فروش از باشگاه ون پارس نقش جهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 746 میلیون و 680 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35 میلیون و 425 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 103 میلیون و 320 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی حق شناس از باشگاه سپیدرود رشت،  این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 58 میلیون و 860 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمدجواد کیا از باشگاه شهرخودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال بابت بخشی از خواسته و پرداخت مبلغ 29 میلیون و 430 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت فسخ اعلامی توسط خواهان را فسخ غیرموجه تشخیص و نسبت به خواسته وکلای وی مبنی بر دریافت غرامت به میزان 6 میلیارد و 650 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت حسین احمدلو از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 32 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت کیوان یاراحمدی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت 700 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 260 هزار ریال هزینه دادرسی محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 90 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت جواد شفیعی از باشگاه کاسپین دریا بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 379 میلیون و 430 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29 میلیون و 430 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 20 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/

وب گردی

نظر شما

آخرین مطالب